Các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị

21/09/2020 17:16
Tham luận của đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
         
          Kính thưa Đoàn Chủ tịch!
          Kính thưa Đại hội!
 
          Tôi rất vinh dự được Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu phát biểu tham luận tại phiên khai mạc Đại hội. Thay mặt Ban Dân vận Tỉnh ủy, tôi xin trình bày nội dung tham luận với hai vấn đề: Thứ nhất: “Tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Thứ hai: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của chính quyền”.

          Kính thưa Đại hội!
          Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn về tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, nghiên cứu nghiêm túc, đồng thời chủ động nắm tình hình, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Các ý kiến đóng góp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập hợp trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên cơ quan trong tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

          Qua nghiên cứu, Ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, kỹ càng, bố cục chặt chẽ, có đổi mới so với nhiệm kỳ trước. Chủ đề Đại hội và nội dung các phần trong báo cáo đã đánh giá toàn diện, thể hiện tính khái quát, thống nhất cao, có sự kế thừa và phát triển Báo cáo chính trị của Đại hội XII, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới; tầm nhìn và định hướng phát triển; những kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, phát huy đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam... nêu ngắn gọn, đánh giá đúng sự thật. Trong đó, Ban Dân vận đặc biệt quan tâm, tham gia góp ý mục 14 về “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng” với nội dung “Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”. Chúng tôi đồng tình với nhận định trong báo cáo và khẳng định nội dung báo cáo đã đánh giá sâu sắc, toàn diện những kết quả quan trọng công tác dân vận của Đảng đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; làm thay đổi căn bản nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền; coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; có nhiều hình thức phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đảng ta đã nhận thức sâu sắc một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ là tình trạng “tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” để kịp thời chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng quyết liệt, toàn diện, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, qua đó niềm tin của nhân dân với Đảng ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, qua công tác phòng chống dịch Covid-19 của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, một lần nữa khẳng định niềm tin rất lớn của nhân dân đối với thể chế chính trị, chủ trương và vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt, nhân văn, đặt lợi ích của người dân lên trên hết.

          Tuy nhiên, qua nghiên cứu, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia đóng góp một số ý kiến sau:

          Một là, chủ đề Đại hội nên bổ sung cụm từ “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”. Việc bổ sung này phù hợp với đặc điểm công tác xây dựng Đảng hiện nay, có ý nghĩa chỉ đạo, định hướng xuyên suốt, phản ánh đúng điều căn cốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và phù hợp với mục XIV của dự thảo Báo cáo chính trị là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

          Hai là, giải pháp tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm:

          - Tiếp tục nghiên cứu ban hành các văn bản cụ thể hóa nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) và Hiến pháp năm 2013 về “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân” bằng các quy định có hiệu lực mang tính pháp lý đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân đầy đủ và hiệu quả hơn (trong giám sát và phản biện xã hội; trong đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị...).

          - Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

          - Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan Nhà nước trong thực hiện công tác dân vận.

 

Các đại biểu dự Đại hội

          Kính thưa Đại hội!

          Đối với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX trình trước Đại hội, tôi hoàn toàn nhất trí. Báo cáo đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội XIX: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao với nhiều dấu ấn nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh, quốc phòng được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt so với nhiệm kỳ trước.

          Thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, chúng tôi nhận thấy, một trong những yếu tố quan trọng để đạt được những thắng lợi trên chính là hệ thống chính trị đã phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận góp phần tạo sự đồng thuận cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh.

          Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Công tác dân vận đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị: cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp để giải quyết các việc khó, việc phức tạp phát sinh trong thực tiễn; việc nghiên cứu, quán triệt và ban hành các chỉ thị, nghị quyết theo hướng phát huy dân chủ, xuất phát từ lợi ích của nhân dân; đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị để giải quyết các bức xúc, kiến nghị; đổi mới nội dung và cách thức phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”… Công tác dân vận của chính quyền có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực: Quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, triển khai các dự án, trong đó có nhiều dự án xây dựng hạ tầng các Khu công nghiệp, Khu du lịch Tam Chúc... với diện tích đất thu hồi lớn, liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhiều người dân, nhưng do làm tốt công tác dân vận, đảm bảo công khai, dân chủ ngay từ đầu để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và lợi ích từ dự án, cơ chế bồi thường, hỗ trợ của nhà nước khi thu hồi đất, nắm bắt kịp thời giải quyết những kiến nghị của nhân dân đảm bảo công bằng, phù hợp với lợi ích chính đáng của nhân dân nên cơ bản các dự án đảm bảo tiến độ, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tập trung quyết liệt trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân định kỳ và đột xuất, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm người đứng đầu: Tập trung cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thay đổi căn bản phong cách, lề lối làm việc theo hướng thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng bộ, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Nhận thức về công tác dân vận của một số cấp ủy, chính quyền chưa đầy đủ nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa thường xuyên. Công tác dân vận của chính quyền trong một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế: việc triển khai một số chương trình, dự án còn chậm; một số chỉ tiêu, mục tiêu về cải cách hành chính đạt thấp; việc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nhân dân bức xúc ở một số địa phương còn chậm; công tác đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân có nơi chưa được quan tâm đúng mức...

          Kính thưa Đại hội!

          Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đưa tỉnh ta tiếp tục “có tốc độ phát triển kinh tế cao, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước”, Báo cáo chính trị trình Đại hội đã xác định phương hướng quan trọng là “xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”, với vai trò là cơ quan tham mưu, thời gian tới Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai, thực hiện tốt công tác dân vận với một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

          Một là, Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò của công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận, coi công tác dân vận là nhiệm vụ, phương pháp làm việc trong thực thi chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
         
          Hai là, Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân vận của chính quyền. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại, tiếp dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những bức xúc, kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước đối với các tôn giáo. Xây dựng đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, củng cố và nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.

          Ba là, Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

          Kính thưa Đại hội!

          Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, nhất là trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt công tác này chính là góp phần phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh đồng thuận, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh.

          Cuối cùng, tôi xin kính chúc Đoàn Chủ tịch, các đồng chí đại biểu, khách quý, cùng toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
 
          Xin trân trọng cảm ơn!
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam