ĐẢNG BỘ HÀ NAM – DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

19/09/2020 21:13
Với những quyết sách mạnh mẽ, những Nghị quyết đúng, trúng và kịp thời, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Hà Nam đã khơi dậy trí tuệ tập thể và sức mạnh của toàn dân, toàn quân góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, làm nên một nhiệm kỳ thành công, đưa Hà Nam phát triển nhanh, bền vững.

 
Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh Công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng Hà Nam phát triển nhanh và bền vững”, cùng phương châm chỉ đạo: “Ổn định là tiền đề, đổi mới là động lực phát triển, phát triển là mục tiêu, nền tảng và then chốt để giải quyết mọi vấn đề”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đại hội đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình hành động cụ thể. Với những quyết sách mạnh mẽ, những nghị quyết đúng, trúng và kịp thời, đảng bộ Hà Nam đã khơi dậy trí tuệ tập thể và sức mạnh của toàn dân, toàn quân góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, làm nên một nhiệm kỳ thành công đưa Hà Nam phát triển nhanh, bền vững.

DẤU ẤN TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, nhất là năm cuối thực hiện Nghị quyết đại dịch Covid đã ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế và đời sống nhân dân; thiên tai, dịch bệnh bất thường; khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế trong nước bị tác động mạnh, tốc độ tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chính phủ thực hiện cắt giảm đầu tư công; cùng với đó là tình hình biển Đông diễn biến phức tạp.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ thuận lợi và khó khăn đề ra nhiều giải pháp sáng tạo hiệu quả, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu: xây dựng Hà Nam phát triển nhanh, bền vững.

 

Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam
 
Với ba khâu đột phá: tập trung vào đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại làm nền tảng; cải cách thủ tục hành chính tạo động lực và nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức làm nguồn lực cơ bản cho phát triển. Đồng thời, ban hành 5 Nghị quyết chuyên đề về những lĩnh vực trọng tâm, cơ bản. Gồm: Nghị quyết về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp nông thôn, giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo; Nghị quyết về đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng để phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững, giai đoạn 2016 – 2025; Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch; Nghị quyết về phát triển thành phố Phủ lý đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết đề đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm triển khai toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Cấp ủy đã tập trung chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị Nghị quyết của Đảng nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng theo chuyên đề hằng năm, xây dựng mô hình điểm và đăng ký làm theo Bác của các tập thể, cá nhân được gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đã góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Sau 4 năm triển khai Chỉ thị 05, Hà Nam đã có 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, gần 900 tập thể, cá nhân được khen ở cấp tỉnh, huyện và tương đương.

 

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được biểu dương khen thưởng

Cùng với đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Thực hiện, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị cơ bản ở Hà Nam đã được sắp xếp, tổ chức lại tinh gọn và hoạt động hiệu quả, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; kiên quyết cắt giảm các tổ chức trung gian, giảm đầu mối bên trong, giảm cấp phó. Trong 5 năm, đã giảm 32 đầu mối bên trong của các cơ quan cấp tỉnh, 30 đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản 517 cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ cấp xã Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, chất lượng cán bộ được nâng lên. Việc đánh giá cán bộ đảm bảo công tâm, khách quan phản ánh đúng năng lực cán bộ.

Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện nền nếp. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đảm bảo quy định. Việc xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm lãnh đạo. Nhiệm kỳ qua, hoạt động kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở đã được tăng cường, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát được mở rộng. Số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra chấp hành đối với tổ chức đảng và đảng viên tăng 25%; đã làm rõ và xử lý kịp thời nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, chi bộ, đơn vị vi phạm góp phần cảnh báo, phòng ngừa vi phạm, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để nảy sinh vấn đề phức tạp ở địa phương, đơn vị.

 
Công tác dân vận, nhất là dân vận của chính quyền gắn với đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình được chú trọng, đạt hiệu quả thiết thực. Các mô hình  “Dân vận khéo” được triển khai nhân rộng tạo hiệu ứng xã hội tích cực, có sức lan tỏa trong cộng đồng.Tăng cường đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, quan tâm và giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị của nhân dân. 
 
Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đối thoại với nhân dân xã Chính Lý, huyện Lý Nhân

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước được tăng cường. Có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí đồng thời chấn chỉnh, phòng ngừa những biểu hiện “tham nhũng” ở địa phương.

Hoạt động cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 và Kết luận 92 của Bộ chính trị đạt hiệu quả. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được nâng lên; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo dân chủ, minh bạch, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

 
Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các cấp được đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt; chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Từ đó phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

DẤU ẤN TỪ 5 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Kết quả thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2025 – 2020 đã để lại dấu ấn đậm nét trong sự phát triển Kinh tế - xã hội của Hà Nam 5 năm qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân  đạt 10,1%/năm, cao thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Hồng và thứ 4 toàn quốc; quy mô kinh tế năm 2020  ước đạt trên 36.700 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 63%, dịch vụ 27,5%, nông lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 9,5%;  GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 66,6 triệu đồng (bằng mức bình quân chung của cả nước).

 

Nghị quyết chuyên đề 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tạo luồng sinh khí mới, đổi thay bộ mặt nông nghiệp, nông thôn Hà Nam
 
Thành công của Nghị quyết 05 về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2016 - 2020 đạt trên 39 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 1,12%/năm. Cơ cấu cây trồng vật nuôi đa dạng phù hợp, tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng. Nông nghiệp Hà Nam ngày càng khẳng định vị trí và sức hút với 6 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sự đầu tư của các thương hiệu lớn như: VinEco, Vinaseed, Vinamilk, Massan, Dabaco.

Cùng với đó, các đề án phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống được triển khai. Nhiều sản phẩm truyền thống của Hà Nam đã khẳng định giá trị và có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước. Một số sản phẩm được bảo hộ thương hiệu và có chỉ dẫn địa lý như: Chuối ngự Đại Hoàng, cá kho Nhân Hậu, gà móng Tiên Phong, bánh đa nem làng Chều, Rượu Vọc, na Ba Sao, lụa Nha Xá, trống Đọi Tam.

Sự đổi thay trong nông nghiệp, nông thôn cũng chính là thành quả mà chương trình nông thôn mới mang lại cho Hà Nam. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp. Đến nay, toàn tỉnh đã có 100% các xã, 6/6 huyện, thành phố, thị xã được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 01 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52,5 triệu đồng/năm, gấp 1,78 lần so với năm 2015.

Phát triển công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy, là một dấu ấn trong nhiệm kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp được mở rộng và đạt mức tăng trưởng cao. Công nghiệp Hà Nam hướng đến tăng tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ chế tạo chế biến, nhiều sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 ước đạt 470 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 14,4%/năm. Tỷ trọng ngành Công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu kinh tế tăng từ 57% năm 2015 lên 63% năm 2020. 

 

Hà Nam có 7/8 KCN đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư

Hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ngày càng đồng bộ, hiện đại. Các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, hấp dẫn là điều kiện để Hà Nam là điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Hiện tại, Hà Nam đang là thị trường hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Cùng với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được quan tâm phát triển. Trong vòng 5 năm qua, tỉnh đã phát triển mới 3.020 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký gần 45 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đến hết năm 2020 lên 6.770 doanh nghiệp. Nhiều dự án tiềm năng đang được triển khai như: Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Hồng Đức và Dự án Cụm cảng Yên Lệnh.

Cùng với công nghiệp, các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển đã bước đầu tạo được tiền đề để đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao, cấp vùng về y tế, giáo dục đào tạo và du lịch.

Việc thực hiện thành công Nghị quyết 07 đã đưa Hà Nam trở thành điểm kết nối của các hoạt động thương mại – dịch vụ. Với nhiều dự án lớn đã hoàn thành và đưa vào hoạt động như: Khách sạn Mường Thanh, Trung tâm thương mại Vincom, sân golf Kim Bảng. Cùng các khu trung tâm Y tế chất lượng cao, Khu Đại học Nam Cao, đang hoàn thiện hạ tầng. Góp phần xây dựng Hà Nam trở thành “Điểm đến hấp dẫn”, thu hút các nhà đầu tư, lực lượng lao động, du khách trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc, tìm hiểu môi trường đầu tư và kinh doanh.  Các hoạt động: dịch vụ ngân hàng, bưu chính viễn thông, điện, cấp nước sạch từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 5 năm 2016 - 2020 tăng bình quân 14,6%/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 12.484 triệu USD, tăng bình quân 24,4%/ năm.

 

Việc thực hiện thành công Nghị quyết 07 đã đưa Hà Nam trở thành điểm kết nối của các hoạt động thương mại – dịch vụ

Cơ sở hạ tầng đồng bộ được xác định là đường băng để các hoạt động phát triển kinh tế cất cánh. 5 năm qua, diện mạo từ khu vực nông thôn tới thành thị Hà Nam có nhiều khởi sắc. Trong đó phải kể đến sự thay đổi hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với nhiều tuyến tỉnh lộ, đường vành đai, đường cao tốc được đưa vào sử dụng đã tạo nên hệ thống giao thông liên hoàn, hiện đại tạo đà cho thúc đẩy kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên đại bàn tỉnh.

Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy cùng chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam và chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn đã làm thay đổi diện mạo đô thị Hà Nam. Đến hết năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa đạt 37,15%. Năm 2018 thành phố Phủ Lý được công nhận là đô thị loại II. Tháng 1/2020 thành lập thị xã Duy Tiên và Thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm; hình thành 09 đô thị mới đạt tiêu chí đô thị loại V. Đồng thời từng bước triển khai lộ trình đưa huyện Kim Bảng là đô thị loại IV.

Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được tỉnh cụ thể thành xây dựng con người Hà Nam phát triển toàn diện gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và phong trào xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo và nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,5%, tỷ lệ khu dân cư chuẩn văn hóa đạt 81,36%. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Thể thao thành tích cao đạt bước tiến vượt bậc cả về chất lượng và số lượng huy chương.

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống được chú trọng với 2 di tích quốc gia đặc biệt được công nhận; gần 40 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh. 8 di sản được ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia và 4 cuộc Hội thảo khoa học về Hà Nam văn hiến được tổ chức thành công.

Nổi bật trong 5 năm qua là việc quảng bá hình ảnh đất và người Hà Nam thông qua các lễ hội truyền thống và hoạt động xúc tiến du lịch. Điểm nhấn là Khu văn hóa tâm linh Tam Chúc được đưa vào khai thác đón khách, phục vụ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 cùng hệ thống danh lam thắng cảnh được đầu tư đồng bộ đã từng bước đưa du lịch Hà Nam trở thành điểm đến trên bản đồ du lịch đất nước.

 

Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc (Thị trấn Ba Sao - huyện Kim Bảng) là điểm nhấn của bức tranh du lịch Hà Nam

Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. Tỉnh đã chỉ đạo giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu chăn nuôi, làng nghề đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động 3 nhà máy xử lý rác thải; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc phát triển công nghiệp khai thác, bảo vệ cảnh quan, môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Thu ngân sách tăng trưởng cao, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả là điểm nhấn nhiệm kỳ 2025 -2020 của tỉnh Hà Nam. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt cao so với mục tiêu cả về số tuyệt đối và tốc độ tăng trưởng. Tổng thu 5 năm 2016-2020 đạt 38.337 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với giai đoạn 2011-2015, tăng bình quân 23,6%/năm (về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội).

Chi ngân sách địa phương 5 năm đạt 33.403 tỷ đồng, gấp 1,76 lần so với giai đoạn 2011-2015. Đảm bảo chi trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, Hà Nam là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

 

Sản xuất tại Nhà máy số 3 Công ty Honda Việt Nam tại KCN Đồng Văn II - doanh nghiệp đóng góp ngân sách nhiều nhất tỉnh Hà Nam

Nhiệm kỳ 2015-2020, ngành GD&ĐT Hà Nam đã cụ thể hóa tinh thần đổi mới GD&ĐT theo Nghị quyết số 29 của ban chấp hành trung ương và Nghị quyết của Tỉnh ủy Hà Nam bằng nhiều thành tựu giáo dục. Đó là hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư. Hà Nam thuộc tốp đầu tiên của cả nước hoàn thành 3 chuẩn ở mức độ cao nhất theo Nghị định 20 của Chính phủ về phổ cập xóa mù chữ. Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều tiến bộ rõ rệt. Các chỉ tiêu giáo dục luôn nằm trong top 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc. Tỷ lệ học sinh đạt giải tại các kỳ thi HSG cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế cao.

Hoạt động đào tạo nghề tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 ước đạt 70%. Từ đó, hình thành đội ngũ lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công việc của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số phát triển được coi trọng. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư theo hướng hiện đại. Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng. Đến nay, đã có 70% trạm y tế xã có bác sỹ, 96,5% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 13%;  Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến hết năm 2020 đạt 90%, vượt chỉ tiêu đề ra.Các chương trình mục tiêu y tế - dân số được thực hiện có hiệu quả. Công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường.

Có thể nói, Y tế, giáo dục phát triển chính là cơ sở thuận lợi cho việc quy hoạch, triển khai đầu tư xây dựng Khu Đại học Nam Cao, Khu Y tế chất lượng cao, thu hút các trường có thương hiệu, các bệnh viện lớn của Trung ương về đầu tư, tiến tới xây dựng Hà Nam trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và trung tâm y tế chất lượng cao của vùng.
 
Các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai sâu rộng, đã thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ bằng vật chất, tinh thần.

Công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, với các giải pháp cụ thể: tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, chống tái nghèo; gắn công tác giảm nghèo với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 0,75%. Đến năm 2020, tỷ lệ này còn 2,2%.

Hằng năm, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác đảm bảo an ninh trật tự, lãnh đạo đã góp phần tăng cường tiềm lực, thế trận quân sự, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân. Tỉnh đã tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu trị an. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đều hoàn thành chỉ tiêu, đúng luật và chất lượng cao. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện.

Thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Với tinh thần 4 chủ động và 3 trọng tâm đột phá, Công an Hà Nam đã chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, bạo loạn, gây rối trên địa bàn. Đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó vừa phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn khi tỉnh diễn ra các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn.

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đồng bộ, hiệu quả đã góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 5 năm, toàn tỉnh đã tiếp trên 24.200 lượt người; tỷ lệ giải quyết đạt 99%.

Thực hiện nghị quyết 08 về đẩy mạnh cải cách hành chính. 5 năm qua, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị được nâng lên. Năm 2019, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đứng trong tốp đầu cả nước. Năng lực cạnh tranh đứng thứ 34/63. Hiện tại Hà Nam đã thành lập được trung tâm hành chính công và các bộ phận phục vụ hành chính công liên thông cả 3 cấp tỉnh huyện xã.  

Có thể nói nhiệm kỳ 2015 – 2020 là một chặng đường với những mốc phát triển ấn tượng. Việc tổ chức, triển khai thực hiện 5 nghị quyết chuyên đề và 3 khâu đột phá đã đạt kết quả tích cực toàn diện. Và trong những kết quả ấn tượng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của 5 năm qua chính là thành công của việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đó cũng là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt của của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đối với Hà Nam.

Tỉnh Hà Nam nằm trong quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, là cửa ngõ phía nam Hà Nội, vị trí trung tâm kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, ngày càng đồng bộ, hiện đại. Hiệu quả thu hút đầu tư được phát huy, chính trị xã hội ổn định; nội bộ Đảng đoàn kết, thống nhất. Thời gian qua, Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, sự đoàn kết của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương để góp phần chuẩn bị tốt nhất cho kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đảng bộ, chính quyền, quân và các tầng lớp nhân dân tỉnh Hà Nam ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
TẬP TRUNG 3 KHÂU ĐỘT PHÁ, ĐƯA HÀ NAM TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Bước vào chặng đường 5 năm tới, Hà Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đến năm 2025, có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước; đến năm 2030, có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng sông Hồng; có điều tiết ngân sách về Trung ương và đến năm 2035, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


Theo đồng chí Lê Thị Thủy – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, để những mục tiêu trên trở thành hiện thực, Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tập trung vào ba khâu đột phá là:

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Triển khai đồng bộ nhóm giải pháp về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, tập hợp và phát huy sức mạnh của nhân dân toàn tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND theo hướng sâu sát, thiết thực; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của UBND các cấp, tích cực đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành trên tất cả các lĩnh vực; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém; lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm thước đo hiệu lực quản lý Nhà nước và chất lượng cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo thực hiện nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo; đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ hiện đại, hiệu quả cao, tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững. Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút, phát triển các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao gắn với quy trình sản xuất thông minh, tự động hoá, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường thu hút đầu tư các doanh nghiệp lớn, thân thiện môi trường, hiệu quả kinh tế cao; hoàn thành, đưa vào hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Hồng Đức và Dự án Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam, tạo tiền đề để thu hút, phát triển công nghiệp và các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khai thác cơ hội cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, thương mại hiện đại, dịch vụ logistic và du lịch, tạo chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hình thành các khu thương mại, dịch vụ cao cấp; các khu, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng, phát huy thế mạnh của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đáp ứng nhu cầu trong và ngoài tỉnh.

 
 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Hà Nam tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá, đưa Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ

 
Tăng cường, phát huy hiệu quả liên kết giữa Hà Nam với các tỉnh thuộc vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trong cả nước. Phòng ngừa, kiểm soát, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt môi trường sông Nhuệ - Đáy, khu vực Tây Đáy, làng nghề, cụm công nghiệp, các khu chăn nuôi, xử lý rác thải y tế, rác thải đô thị và nông thôn. Nâng cao chất lượng lập quy hoạch, quản lý quy hoạch; huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá và nâng cao chất lượng đô thị, chương trình phát triển nhà ở. Triển khai Kế hoạch xây dựng huyện Kim Bảng là đô thị loại IV và thành lập thị xã Kim Bảng trước năm 2025; thành phố Phủ Lý là đô thị loại I trước năm 2030, tỉnh Hà Nam là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19. Nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm 60-65% so với năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, tính cộng đồng và khát vọng vươn lên. Củng cố quốc phòng quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với lợi thế và tiềm năng sẵn có cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và sự đồng thuận của nhân dân sẽ là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam bước vào giai đoạn 5 năm tiếp theo với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc trong sự nghiệp cách mạng mới. Phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng đồng bằng Bắc Bộ; vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

 
Hanamtv
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam