Đảng bộ huyện Thanh Liêm làm tốt công tác lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng

27/10/2015 09:07
Thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bằng những hình thức phù hợp, thiết thực, Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã tập hợp được những ý kiến trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội XII của Đảng.

DSC_3460.ok.jpg
Trụ sở Huyện ủy - UBND huyện Thanh Liêm

Trên cơ sở bám sát các nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Thanh Liêm xác định: Việc thảo luận và lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thảo luận, tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Đồng, Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm cho biết: “Sau khi tiếp nhận các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tuyên truyền, các cơ quan chức năng tham mưu, giúp việc Huyện ủy và UBND huyện xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kế hoạch để tuyên truyền, gợi ý thảo luận, hướng dẫn tổng hợp ý kiến; đồng thời ra các quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn và trưng tập cán bộ phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thảo luận, tham gia ý kiến”.


Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm cũng đã tổ chức các Hội nghị xin ý kiến các đồng chí cán bộ lãnh thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ đã nghỉ hưu và chuyển công tác, các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện và các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn để thảo luận, tham gia góp ý. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể huyện và đảng ủy các xã, thị trấn, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức tốt việc thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Nội dung thảo luận, tham gia góp ý được Đảng bộ huyện cụ thể hóa, hướng trọng tâm vào những vấn đề thiết thực, có liên quan trực tiếp đến điều kiện của huyện và tỉnh như: Đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng, tập trung thảo luận sâu về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa nông sản và tái cơ cấu lao động nông thôn; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi phục vụ thu hút các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, địa bàn huyện; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở; chú trọng phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Đảng bộ huyện chỉ đạo tập trung thảo luận, góp ý kiến về các quan điểm của Đảng, Nhà nước để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, nhất là các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những cơ hội, khó khăn, thách thức và những tác động ở trong nước, khu vực và trên thế giới đối với nước ta trong thời gian tới, như: tình hình lạm phát và suy giảm kinh tế, tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia, buôn người, tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo,...


Việc tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến được Đảng bộ huyện Thanh Liêm chỉ đạo triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, như: đảng viên gửi ý kiến đóng góp tới cấp ủy đảng đang sinh hoạt; cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động gửi ý kiến đến thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi công tác; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị, chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp gửi ý kiến đóng góp tới các chi, tổ hội hiện đang sinh hoạt; đối với các tầng lớp nhân dân góp ý trực tiếp tại các Hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ ở thôn, xóm, khu dân cư hoặc mọi ý kiến đóng góp gửi trực tiếp về Ban Thường vụ Huyện ủy. Kết quả: Toàn Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã nhận được hàng nghìn ý kiến đóng góp, trong đó có 549 lượt ý kiến đóng góp được tổng hợp chính thức trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, tổng hợp trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Thông qua việc tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên địa bàn huyện Thanh Liêm cho thấy: Không khí thảo luận diễn ra sôi nổi; đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện bày tỏ sự phấn khởi, nhiệt tình, trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo văn kiện. Tuyệt đại đa số các ý kiến đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của đất nước, tự hào trước những thành tựu, kết quả đã đạt được của cả nước nói chung, của tỉnh Hà Nam nói riêng. Các ý kiến đều nhất trí đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo văn kiện; nội dung các dự thảo văn kiện đã tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài đối với đất nước. Đã đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2015, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tâm huyết đã đề xuất bổ sung, điều chỉnh, làm rõ thêm những vấn đề Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới như: đề nghị Trung ương chỉ đạo sớm hoàn thiện hệ thống văn bản và pháp luật về bảo vệ môi trường; có cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp, nhất là đối với những vùng, những địa phương có nhiều nhà máy, doanh nghiệp khai thác, chế biến, vận tải vật liệu xây dựng và các khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Đặc biệt, nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân đang trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp tập trung đề nghị Trung ương nghiên cứu, có chính sách cụ thể cho việc huy động và lồng ghép nguồn vốn tăng cường đầu tư xây dựng nông thôn mới; tiếp tục có cơ chế, chính sách hiệu quả để đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý nông nghiệp, để giúp cho nông dân tiếp cận nhanh với thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; đồng thời khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết 4 nhà: giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, dịch vụ đảm bảo hài hòa chuỗi lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp; đề nghị có cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; khuyến khích hộ nông dân tích tụ ruộng đất nông nghiệp để thực hiện cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và phát triển hài hòa giữa thành thị với nông thôn, phù hợp với tiến trình xây dựng nông thôn mới hiện nay.


Như vậy, nhờ làm tốt công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã tập hợp được trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần vào việc chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Như Quỳnh

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam