0867.238.238

Đảng Cộng sản Việt Nam- Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

02/02/2015 15:18

Suốt 85 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức được vị trí, vai trò, trọng trách của mình trước vận mệnh dân tộc, tương lai của đất nước. Vì vậy, Đảng luôn hoà cùng hơi thở và mạch sống của nhân dân, ý Đảng hợp lòng dân tạo nên sức mạnh quật khởi, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành niềm tự hào, niềm tin, lẽ sống, tiếp tục là Người lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang!
Vừa mới ra đời, Đảng ta đã nắm ngay quyền lãnh đạo độc tôn và hoà vào cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ, từng bước tạo thế, lực, thời cơ và chớp thời cơ “ngàn năm có một”, lãnh đạo cả dân tộc vùng dậy, làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 9 năm sau đó, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào với bè bạn năm châu vì đây là lần đầu tiên một dân tộc thuộc địa nhược tiểu đã đánh thắng đội quân nhà nghề Pháp hùng mạnh, làm nên mốc son Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Pháp phải ký vào Hiệp định Giơnevơ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và các nước trên bán đảo Đông Dương, đồng thời cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa vùng lên“đem sức ta mà giải phóng cho ta”.

Dân tộc ta không chỉ tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại mà chính Đảng và Bác Hồ đã tiếp thêm sức mạnh, nguồn sống, niềm tin để cả dân tộc Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc trường chinh chống Mỹ, cứu nước hơn hai thập niên sau đó. Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ … Đảng ta vĩ đại như biển rộng núi cao,
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.

Đảng ta là đạo đức, là văn minh,

Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.
Công ơn Đảng thật là to
Ba mươi năm lịch sử đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”. 
Và, trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam ghi rõ: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Đảng lãnh đạo cách mạng không phải là một đặc quyền, đặc lợi mà là sứ mệnh lịch sử, là trách nhiệm nặng nề, vẻ vang của Đảng với giai cấp, với dân tộc được nhân dân giao phó”.

Dân tộc ta tự hào Việt Nam có Bác Hồ - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta và càng tự hào hơn vì dân tộc ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam không sợ Mỹ, quyết tâm “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trong Báo cáo Chính trị của BCHTW Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV viết: “Trong cuộc trường chinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc, ở đâu và lúc nào cũng có Đảng. Đảng đi đầu trong chiến đấu. Đảng xông pha nơi khó khăn. Đảng gắn bó với nhân dân bằng những gì Đảng đã làm cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Trong giai đoạn mới, Đảng quyết làm tất cả vì sự phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”
Với sức mạnh của mình và những thắng lợi vang dội của dân tộc Việt nam vang dội khắp bốn biển năm châu đã tạo ra niềm tin vững chắc, dấn thân” đi theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ làm cách mạng, giải phóng dân tộc đã đem lại một đất Việt Nam hoà bình, thống nhất, giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Niềm tin ấy tiếp tục được người dân kỳ vọng, gửi gắm vào Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước. 
Trước muôn vàn khó khăn, thách thức trong quá trình cả nước lên xây dựng CNXH, Đảng Cộng sản Việt Nam rất chú trọng đến việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra chặng đường đầu của thời kỳ quá độ, từng bước tạo tiền đề cho đất nước chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Những thắng lợi quan trọng của chặng đường đầu tiên và thời kỳ tiếp theo của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua mọi khó khăn, bao vây cấm vận, khủng hoảng tài chính, kinh tế ở khu vực và thế giới, nợ công, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ đang diễn ra ngày càng phức tạo trên thế giới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam vẫn vững vàng đi lên trên con đường mà Đảng và Bác Hồ lựa chọn. Nước ta là điểm đến hấp dẫn của bè bạn năm châu, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. 
Điều này được khẳng định tại Đại hội XI của Đảng khẳng định: Thực tiễn phong phú và những thành tựu đạt được qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH đã chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn phù hợp quy luật khách quan và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Và, tổng kết quá trình hơn 80 năm cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại”.

Trong quá trình lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng 85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bên cạnh thành tựu, Đảng ta cũng không tránh khởi những yếu kém, sai lầm, khuyến điểm, song, Đảng ta đã nhìn nhận, lắng nghe ý kiến phản hồi từ nhân dân, từ đó, đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn, kịp thời và công khai phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay và đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình thời gian qua là minh chứng hùng hồn về quá trình từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch là đạo đức, là văn minh như sinh thời Bác Hồ đã khẳng định.
Vì vậy, suốt chặng đường lãnh đạo 85 năm qua, Đảng ta vẫn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được nhân dân tin cậy, thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. Thành tựu mà dân tộc Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng thật lớn lao, đưa dân tộc Việt Nam vững vàng bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đảng ta không chỉ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta mà còn trở thành niền tin sắt son, tự hào của dân tộc Việt Nam mỗi khi nói về Đảng. Chúng ta một lần nữa khẳng định rõ ràng rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội…”.

Theo Dangcongsan.vn

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam