0351 3588 588

Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần xây dựng Hà Nam ngày càng phát triển nhanh, bền vững

06/06/2019 14:58
“Sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hiện nay đang đặt ra cho lĩnh vực văn hóa nhiều vấn đề mới, có tầm quan trọng chiến lược. Tình hình đó, đòi hỏi chúng ta cần có biện pháp phù hợp, hành động thiết thực và hiệu quả để phát huy những mặt tích cực, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần xây dựng Hà Nam ngày càng phát triển nhanh, bền vững”.
Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” vừa được tổ chức vào sáng nay 6/6.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực  thuộc; thường trực các huyện ủy, thành ủy và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

 

Các đại biểu dự hội nghị

Báo cáo của Tỉnh uỷ Hà Nam nêu rõ: Trong 5 năm qua, công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết 33 trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời, nghiêm túc, sâu rộng, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị và đáp ứng yêu cầu, xu thế phát triển của thời kỳ hội nhập, toàn cầu hóa.
 
Qua học tập, quán triệt, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của văn hoá, con người; các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng văn hoá, con người, hình thành quyết tâm, động lực sớm đưa Nghị quyết 33 vào thực tiễn cuộc sống. 

Bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhất là 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp mà Nghị quyết 33 đã đề ra, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung chăm lo xây dựng con người Hà Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Gắn phát triển văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời huy động nguồn lực từ phát triển kinh tế để đầu tư cho văn hóa, đảm bảo tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế.
 
Năm 2018, toàn tỉnh có 89,6% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”; 97,9 % thôn, làng, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 91/98 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 6/18 phường, thị trấn được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; trên 60% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa...
Các phong trào: toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thiết chế văn hoá tiếp tục được triển khai sâu rộng, đạt kết quả tốt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tăng từng năm. Qua đó, tạo sức lan toả mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cống hiến của toàn dân, hình thành môi trường văn hoá lành mạnh cho sự phát triển con người, nhất là thế hệ trẻ.

Cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có chuyển biến tích cực, nhất là công tác quản lý hoạt động lễ hội được đảm bảo chặt chẽ, phát huy các giá trị truyền thống văn hoá, lịch sử tốt đẹp, gắn với hoạt động du lịch quảng bá hình ảnh, văn hoá, con người Hà  Nam.
Trong 05 năm, tỉnh đã xếp hạng và đề nghị xếp hạng được 02 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích quốc gia, 13 di tích cấp tỉnh, nâng tổng số di tích được Nhà nước xếp hạng là 198 di tích; tu bổ, chống xuống cấp 32 di tích cấp tỉnh. Đã có 07 di sản văn hoá phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia; nhiều lễ hội truyền thống được duy trì tổ chức thành công.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được triển khai đồng bộ, việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm, chú trọng. Nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, huy động được sức mạnh toàn dân trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa như mô hình dân vận khéo “Xây dựng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương, trùng tu tôn tạo, phát huy giá trị của các di tích văn hóa, danh thắng” của thành phố Phủ Lý.

Các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hoá của tỉnh ngày càng được mở rộng, đa dạng về nội dung, hình thức, từng bước đáp ứng được nhu cầu hợp tác quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 33-NQQ/TW(Khóa XI) 

Kết quả từ việc thực hiện Nghị quyết đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người Hà Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện – mỹ; ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; bảo tồn và phát huy được các giá trị truyền thống văn hoá, lịch sử tốt đẹp của địa phương đồng thời đẩy mạnh giao lưu, hội nhập văn hóa với các tỉnh, thành trong nước, khu vực và quốc tế. Từng bước phát triển văn hóa công nghiệp, gắn hoạt động du lịch với quảng bá hình ảnh, văn hoá, con người Hà Nam; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 33 thời gian qua còn những hạn chế, khó khăn nhất định: nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa đầy đủ, dẫn tới sự chỉ đạo không đồng bộ, hài hòa, chưa đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị; công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở một số địa phương có lúc còn xem nhẹ; cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các phong trào văn hóa, thể thao còn hạn chế; chất lượng các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM, đô thị văn minh…
 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt NQ 33 của BCH TW(Khóa XI) trong thời gian tới, kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền, các Ban, ngành đoàn thể trong tỉnh cần: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết 33. Chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm, cách làm hay ở các địa phương, đơn vị, các điển hình tiên tiến trong xây dựng văn hóa, nhất là ở cơ sở; lên án, phê phán mạnh mẽ những biểu hiện mê tín dị đoan, những hoạt động văn hóa không lành mạnh, trái thuần phong, mỹ tục.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát huy vai trò tích cực, chủ động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo; phát huy giá trị văn hóa của di tích, di sản trong giáo dục đạo đức, truyền thống và bản sắc dân tộc. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nhất là ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân  tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 33-NQQ/TW(Khóa XI)

Tại hội nghị, 9  tập thể, 2 gia đình, 12 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 33-NQQ/TW(Khóa XI) được Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng./.
Thảo Vũ
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam