0867.238.238

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

03/12/2020 13:27
Sáng 03/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Thị Lụa – Phó bí thư TT Tỉnh ủy; đồng chí Trương Quốc Huy – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí BTV tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các sở, ngành, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt Hội nghị được kết nối đến tất cả các chi, đảng bộ trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ XX Đảng bộ tỉnh.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trọng thể từ ngày 20 - 22/9/2020, là Đảng bộ trực thuộc TW đầu tiên tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thành công của Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; là kết quả thành công của Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 322 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 50 nghìn đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội đã bầu ra BCH để lãnh đạo đảng bộ và thảo luận Chương trình hành động; nhất trí thông qua NQ với nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đột phá nhằm thục hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ là: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; xây dựng hệ thống chịnh trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng CN lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh; phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: từ sau đại hội đến nay cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phấn khởi, đánh giá cao thành công của Đại hội, tin tưởng và kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ được Đại hội tín nhiệm bầu ra và đồng tình ủng hộ NQ của Đại hội. Tuy nhiên vấn đề ra là làm thế nào để NQ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy đến nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP – AN và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà NQ đã đề ra. 

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng toàn quân và toàn dân trong tỉnh, là việc tiếp tục thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Tin tưởng mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đồng chí bí thư cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, chủ động trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện để NQ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Quán triệt về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Đinh Thị Lụa – Phó bí thư TT tỉnh ủy quán triệt NQ Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.Đây là nội dung quan trọng trong NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn nội dung của NQ, đồng thời tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện.


Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu quán triệt nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020,công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả toàn diện. Năng lực, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị được nâng lên. Hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, kịp thời. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập hợp, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.Tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị - xã hội, đồng chí Phó bí thư TT Tỉnh ủy quán triệt, đó là: Đổi mới nội dung và phương thức công tác tư tưởng theo hướng khoa học và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, tạo đồng thuận xã hội. Nắm chắc dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, kết hợp chặt chẽ giữa học tập lý luận với thực tiễn.Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.Tăng cường, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, củng cố vững chắc mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân. Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát quyền lực đối với người có chức vụ, quyền hạn; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí.Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND theo hướng sâu sát, thiết thực. Tăng cường mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với UBND, ủy ban MTTQ cùng cấp và các cơ quan chức năng trong giải quyết các nhiệm vụ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển, trong đó quan tâm giải quyết tốt những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân. Nghị quyết cũng cũng đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; số đảng viên kết nạp bình quân trên 800 đảng viên/năm.

Quán triệt về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trương Quốc Huy – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác quốc phòng – an ninh; cải cách hành chính 5 năm 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ tỉnh; quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện NQ Đại hôi Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đây là những nội dung đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, QP – AN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân mà NQ XX đã đề ra.

 

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; công tác quốc phòng - an ninh; cải cách hành chính nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX khẳng định: trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức; tuy nhiên, với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kinh tế trong tỉnh phát triển ổn định, đạt mức tăng trưởng bình quân 10,1%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 66,6 triệu đồng. Thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng. 6/6 huyện, thành phố, thị xã được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; thành phố Phủ Lý được công nhận là đô thị loại II, Duy Tiên được công nhận Thị xã.Văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục đạt kết quả toàn diện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%.An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, thế trận quốc phòng toàn dân được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 NQ Đại hội XX xác định: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.Phấn đấu: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 117 triệu đồng/người; thu cân đối ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 16.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới bình quân 18.000 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; số hộ nghèo giảm 60-65% so với năm 2020;… Hà Nam nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính. 

Để đạt được các chỉ tiêu này, NQ xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo; đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ hiện đại; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ gắn với tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, cụm công nghiệp; xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khai thác cơ hội Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; khuyến khích và có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, thương mại hiện đại, dịch vụ logistics và du lịch. Tập trung thu hút, phối hợp, tạo điều kiện để các bệnh viện Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao, các trường đại học, trường đào tạo nghề có thương hiệu, các dự án lớn trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ triển khai đầu tư, đi vào hoạt động. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch. Tăng cường, phát huy hiệu quả mối liên kết giữa Hà Nam với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trong cả nước.

Quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt môi trường Khu vực Tây Đáy, làng nghề, cụm công nghiệp, các khu chăn nuôi, xử lý rác thải y tế, rác thải đô thị và nông thôn. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy.Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý và nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu sớm cân đối thu chi ngân sách. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng dịch vụ thương mại, logistics, du lịch, y tế, giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hà Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, tính cộng đồng và khát vọng vươn lên. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội, đáp ứng các yêu cầu phát triển.Xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết kịp thời đơn thư mới phát sinh ngay tại cơ sở, góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt, thực hiện NQ Đạihội Đảng bộ tỉnh lấn thứ XX; hướng dẫn thảo luận và viết thu hoạch cá nhân.

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là khâu rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thông qua Hội nghị cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trên cơ sở đótuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
Đình Cương
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam