0867.238.238

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới

10/11/2015 10:33
Sinh thời Bác Hồ đã dạy “Suy cho cùng mọi việc thành hay bại là do cán bộ tốt hay kém”, nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của cán bộ với tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, quán triệt và thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong nhiệm kỳ 2011 - 2015, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã lựa chọn 245 sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy về công tác tại các xã, phường, thị trấn để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ cơ sở. Mở rộng đối tượng lấy thông tin, kết hợp lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá cán bộ một cách dân chủ, khách quan hơn. Quy hoạch cán bộ đảm bảo chất lượng, cơ cấu và có tính khả thi cao. Đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ, trong đó cán bộ trước khi được bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử phải trình bày chương trình hành động ở cơ quan đơn vị và cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý được chú trọng. Đã mở lớp đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 90 đồng chí quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ diện Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy quản lý. Đẩy mạnh đào tạo qua luân chuyển, nhất là luân chuyển dọc, 6/6 huyện, thành phố đều có cán bộ luân chuyển từ tỉnh về và có cán bộ từ huyện, thành phố luân chuyển về cơ sở (đã điều động, luân chuyển 92 lượt cán bộ, trong đó, luân chuyển từ tỉnh về huyện và từ huyện về tỉnh là 28 đồng chí; từ huyện, thành phố về giữ chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã là: 26 đồng chí).


Có thể nói, qua việc thực hiện những giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ, trong nhiệm kỳ qua đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh đã được kiện toàn kịp thời, chất lượng được nâng lên đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh của tỉnh.


dc dung.jpg
Trong nhiệm kỳ qua, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn được đề cao và đã phát huy được hiệu quả
(Trong ảnh: Đồng chí Mai Tiến Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Duy Tiên đi kiểm tra tiến độ GPMB xây dựng đường ven cao tốc từ QL 38 đến QL 21B)


Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh nhiệm kỳ qua vẫn còn những hạn chế như: Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng ở một số cơ quan, đơn vị chưa đồng đều; có cán bộ công chức, viên chức được tuyển dụng song chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; Cán bộ được cử đi đào tạo chưa phù hợp với chuyên môn đang đảm nhận; đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, ít được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Đánh giá cán bộ vẫn còn có sự nể nang, né tránh, có nơi chưa phản ánh đúng kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý đã có đổi mới, nhưng vẫn còn hạn chế (tính cạnh tranh còn thấp, chương trình hành động có trường hợp chưa sát với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ khi được bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử).

Trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX đã đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó có khâu: Nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị”. Điều này cũng đã được BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX cụ thể hóa thành một trong 5 Nghị quyết chuyên đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Vậy làm thế nào để triển khai thực hiện tốt khâu đột phá trên? Theo đồng chí Hoàng Nam, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2011 – 2015 cần tập trung vào 5 giải pháp:

Một là: Nâng cao chất lượng đầu vào, tạo nguồn cán bộ cho việc bố trí sử dụng cán bộ

Tuyển dụng mới công chức, viên chức phải qua vòng sơ tuyển (trong đó có phỏng vấn người được tuyển dụng); tăng tính cạnh tranh theo vị trí việc làm thông qua hình thức thi tuyển, ưu tiên tuyển dụng sinh viên có kết quả học tập tốt ở các trường đại học, cao đẳng có chất lượng tốt, tổ chức thi tuyển chặt chẽ. Bố trí sử dụng cán bộ, công chức ở những cơ quan tham mưu tổng hợp của cấp ủy, chính quyền ngoài trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cần chú ý đến năng lực thực tiễn và kinh nghiệm công tác.

Hai là: Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ

Mở rộng đối tượng lấy ý kiến tham gia đánh giá, lấy sự hài lòng của người dân và hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá cán bộ; nâng cao vai trò trách nhiệm của những người tham gia đánh giá; đưa tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc quyền quản lý thành một tiêu chí quan trọng để kiểm điểm đánh giá cán bộ hằng năm, nhất là đối với người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả đánh giá cán bộ để thực hiện các khâu khác trong công tác cán bộ, đối với cán bộ 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì chuyển đổi vị trí công tác cho phù hợp. Thực hiện tốt 3 yêu cầu về độ tuổi, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ trong quy hoạch cán bộ.

Ba là: Tiếp tục chọn cử cán bộ được đào tạo cơ bản có chiều hướng và khả năng phát triển tốt để đào tạo bằng nhiều hình thức

Kết hợp đào tạo qua trường, lớp, qua luân chuyển và tự đào tạo; đào tạo nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài, đặc biệt quan tâm đào tạo kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ; mở các lớp tạo nguồn cán bộ, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ đương chức và trong quy hoạch. Đẩy mạnh đào tạo qua luân chuyển, nhất là luân chuyển dọc, thời gian luân chuyển dài hơn, quan tâm bố trí cán bộ luân chuyển xuống giữ vị trí cấp trưởng. Tiếp tục đưa sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn để đào tạo cán bộ từ cơ sở.

Bốn là: Nâng cao chất lượng công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử

Trong khi chờ hướng dẫn mới của Trung ương về quy trình bổ nhiệm cán bộ, tiếp tục thực hiện bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử theo hướng: Cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện trước khi được bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử phải trình bày chương trình hành động trước cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cần tăng tính cạnh tranh, có số dư. Thực hiện bố trí, giới thiệu ứng cử chức danh người đứng đầu cấp ủy tỉnh, huyện, xã phải kinh qua chức vụ người lãnh đạo chính quyền cùng cấp.

Năm là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị theo hướng Bí thư cấp ủy giới thiệu Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp; thủ trưởng cơ quan, đơn vị giới thiệu cấp phó. Gắn trách trách nhiệm của người đứng đầu với tất cả các khâu trong công tác cán bộ. Xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của tập thể, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong công tác cán bộ.


Trồng cây thì phải mười năm, trồng người thì phải trăm năm, nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ không phải là điều có thể làm trong một sớm, một chiều. Tuy nhiên, đây là việc cần phải làm để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị vừa có đạo đức, vừa có tài năng, thành thạo nghề nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Như Quỳnh

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam