0867.238.238

Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài PTTH Hà Nam

21/08/2014 16:21
Quyết định 16/2011 QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam
                      UỶ BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          TỈNH HÀ NAM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
Số: 16/2011/QĐ-UBND                               Hà Nam, ngày 27 tháng 5 năm 2011
                                                                           
  QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng:

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Nam.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân  tỉnh và cấp có thẩm quyền.

2. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình  truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

4. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

5. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng đài quốc gia.

7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh cấp huyện thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

8. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng Đài truyền thanh cấp huyện thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

10. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

15. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam:

a) Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc, các Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có thoả thuận bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan.

d) Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam được Giám đốc Đài phân công theo dõi từng khối công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

b) Phòng Tổ chức - Kế hoạch- Tài vụ.

c) Phòng Biên tập truyền hình.

d) Phòng Biên tập phát thanh.

đ) Phòng Thời sự.

e) Phòng Chuyên đề.

f) Phòng Văn nghệ và giải trí.

g) Phòng Khai thác biên tập, biên dịch.

h) Phòng Công nghệ và Thông tin điện tử.

i) Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình.

k) Phòng kỹ thuật truyền dẫn phát sóng.

Phòng do Trưởng phòng phụ trách, khi có đủ điều kiện về quy mô và yêu cầu nhiệm vụ có từ 01 đến 02 Phó trưởng phòng giúp việc.

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:              

Trung tâm Quảng cáo - Dịch vụ Phát thanh và Truyền hình.

4. Biên chế:

Biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam là biên chế sự nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                                                                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                                                                                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                              Mai Tiến Dũng

 

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam