0867.238.238

“Sức mạnh vô tận của Nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng”

06/02/2015 08:27
Trong bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, chỉ có sức mạnh vô tận của Nhân dân mới có thể làm nên sức mạnh vô địch của Đảng
 Từ khi ra đời, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quan trọng nhất đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Trong nhiều năm qua, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những điều Người dặn dò trong Di chúc về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta nghiêm túc thực hiện, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

“Đại đoàn kết dân tộc làm nên sức mạnh Việt”


Mít tinh Tổng khởi nghĩa ở Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội, ngày 19-8-1945. 

Đó là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra sáng 2/2 vừa qua.
Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trong những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu.“Nhân dân ta đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng từ những ngày còn trứng nước, hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Sức mạnh vô tận của nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng; nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.
Trong bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn”, Tổng bí thư nhấn mạnh.
Trong khi đó, phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – 18/11/2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Đoàn kết đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa , là động lực phát triển của đất nước; đại đoàn kết toàn dân là yếu tố cốt lõi để tập hợp sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân.
Kế thừa truyền thống đó, hàng năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở các khu dân cư trên cả nước, trở thành ngày hội lớn của tình đoàn kết toàn dân; thực sự tạo ra diễn đàn dân chủ, tập hợp và phát huy sức mạnh của mọi tổ chức, cá nhân, đoàn kết cùng góp trí, góp công xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân phải bắt nguồn từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, bởi đây chính là những chủ thể, những hạt nhân quan trọng nhất tạo nên sức mạnh từ cơ sở.
Nhiều gia đình tốt sẽ có một khu dân cư, tổ dân phố tốt. Nhiều tổ dân phố tốt thì sẽ có phường tốt, nhiều phường tốt sẽ có quận tốt, nhiều quận tốt thì Thủ đô mạnh, cả nước chắc chắn sẽ phát triển giàu đẹp, phồn vinh, người dân sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc.


Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Lào Cai

Phát biểu khi dự Ngày hội đoàn kết dân tộc ở thôn An Thái, xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam ngày 4/11/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư" đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của từng cá nhân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư.
Chủ tịch nước cho rằng, công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, nhưng đất nước cũng đang đối mặt với những thách thức gay gắt như suy thoái kinh tế thế giới, trong nước, vấn đề môi trường, tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí… Do đó, đòi hỏi chúng ta phải phát huy kết quả đạt được, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự  nghiệp CNH, HĐH đất nước
Trong những năm qua, vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội. Mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận và các tầng lớp nhân dân ngày càng được tăng cường.
Cùng với đó, đường lối chủ trương của Ðảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện và thể chế hóa bằng các chính sách, pháp luật. Các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng cùng Ðảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Muốn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Dự thảo Văn kiện Ðại hội XI của Ðảng đã nêu cần: “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc.
Ðề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội'. Ðộng viên và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc luôn gắn liền với yêu cầu mở rộng dân chủ và giữ vững kỷ cương trong đời sống xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận cần chăm lo, phát huy và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Trước yêu cầu đổi mới, chỉ có mở rộng dân chủ XHCN  mới có đoàn kết thật sự và bền vững.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

MTTQ các cấp cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân. Ðẩy mạnh Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'; phong trào thi đua yêu nước; vận động các tầng lớp nhân dân cùng Ðảng, Nhà nước phát triển  kinh tế - xã hội; hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế...
Nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ngày vì người nghèo; 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam', qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân. 
Chăm lo và phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, các nhân sĩ, trí thức, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới...”.
Còn theo Luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ- pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để tạo ra sự nghiệp đại đoàn kết sâu rộng, bền vững, một trong những việc phải làm là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
“Mặt trận cần kịp thời phản ánh đầy đủ, trung thực tiếng nói của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chúng tôi theo dõi các cuộc họp của Hội đồng Nhân dân, Quốc hội chờ đợi rất nhiều ở bản báo cáo của Đại biểu Quốc hội, đại biểu Mặt trận nhiều người thất vọng vì bản báo cáo đó nói không rõ địa chỉ và thiếu tính thực thi. Cho nên yêu cầu đại biểu của Mặt trận trong các cuộc họp của HĐND, các kỳ họp Quốc hội nên nói rõ sự thật”, luật sư Lê Đức Tiết nói.

Theo Giaoducvietnam.vn

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam