0867.238.238

Tuyên giáo Hà Nam: 90 năm vẻ vang một chặng đường

01/08/2020 16:57
Ngày 1/8/1930, sau khi tài liệu của Ban Cổ động và Tuyên truyền về “Ngày Quốc tế đỏ” được ban hành, hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng đã nổ ra. Từ đây, sức mạnh, vị trí và vai trò công tác tuyên truyền của Đảng đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam cùng với mốc son tươi thắm: Ngày 1/8. Trải qua 90 năm, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác tuyên giáo cả nước đã có những cống hiến xuất sắc, xứng đáng với sự tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Cùng với ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo Hà Nam đã không ngừng lớn mạnh về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng với vai trò đi trước, mở đường, đi cùng phát triển với các tiến trình phát triển của tỉnh nhà.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp, quy tụ và khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân để thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

90 năm qua, dưới sự dẫn dắt, giáo dục, rèn luyện của Đảng, ngành Tuyên giáo đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, công tác tuyên giáo luôn giữ vai trò đi trước, mở đường, khai thông tư tưởng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần quan trọng đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 

90 năm là chặng đường vẻ vang đầy tự hào của ngành Tuyên giáo cả nước nói chung, ngành Tuyên giáo Hà Nam nói riêng

Đi trước  - mở đường, đi cùng - phát triển với sự nghiệp cách mạng tỉnh nhà

Cùng với các địa phương trong cả nước, Hà Nam là một trong những tỉnh triển khai sớm công tác tuyên truyền lý tưởng cách mạng của giai cấp vô sản đến quần chúng nhân dân, thông qua những hội viên của Hội Việt Nam thanh niên cách mạng. Tháng 9 năm 1930, Ban Tỉnh uỷ lâm thời Hà Nam được thành lập; đồng chí Nguyễn Hữu Tiến được cử phụ trách công tác tuyên truyền của Đảng bộ. Ngày 20/10/1930, Đảng bộ đã phát động, tập hợp và lãnh đạo hàng nghìn nông dân “Nổi trống Bồ Đề” tạo nên tiếng vang lớn trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến lúc bấy giờ. Công tác tư tưởng đã góp phần giữ vững ý chí, tinh thần cách mạng của đảng viên và nhân dân, củng cố và phát triển phong trào cách mạng, giác ngộ, tập hợp quần chúng chuẩn bị tinh thần và lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong phạm vi toàn tỉnh vào ngày 24/8/1945.

Trong hai cuộc kháng chiến, những người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng- văn hoá của tỉnh đã luôn đi đầu động viên quân và dân toàn tỉnh anh dũng, kiên cường, chịu đựng gian khổ, hy sinh vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng và bảo vệ hậu phương lớn, dồn sức chi viện cho tiền tuyến đánh thắng quân xâm lược.  

Trong sự nghiệp đổi mới trên quê hương Hà Nam, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo tỉnh nhà đã góp phần quan trọng đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tích cực đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, đề cao tính năng động, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, quân và nhân dân toàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Những năm qua, nhất là nhiệm kỳ 2015-2020, công tác tuyên giáo đã triển khai đồng bộ trên các mặt công tác và đạt kết quả khá toàn diện. Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy Đảng mang tầm chiến lược và ngày càng thực hiện tốt vai trò đi trước mở đường, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành hiện thực trong đời sống xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh được đổi mới và nâng cao chất lượng; tăng cường hình thức hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động đảm bảo cụ thể, sát với tình hình thực tế, có tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong tình hình mới”, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.
 
Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo đổi mới, sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên; tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của cán bộ tuyên giáo các cấp ngày càng được phát huy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hội nghị báo cáo viên các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh có 2.843 đồng chí; trong đó: 05 đồng chí cấp Trung ương, 48 đồng chí cấp tỉnh, 291 đồng chí cấp huyện, hơn 2.500 đồng chí báo cáo viên và tuyên truyền viên cấp cơ sở. Phối hợp trong chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật bảo đảm bám sát nhiệm vụ chính trị, đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị, nhằm chuyển tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngành Tuyên giáo đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, góp phần quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tính từ năm 2015 đến nay, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đã phản ánh hơn 20.000 lượt ý kiến về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức tốt Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay” và tổ chức thành công cuộc điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng đẩy mạnh, đạt hiệu quả thiết thực; việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng dần đi vào nền nếp và hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu các cấp ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng (Ban Chỉ đạo 94 - nay là Ban Chỉ đạo 35). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng, duy trì và quản lý tốt 2 trang fanpage “Theo dòng sự kiện”, “Hương sắc Hà Nam”, trang zalo “Hà Nam ngày mới”, thường xuyên cập nhật các tin tức chính thống, các bài viết mang tính đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, phản động, tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương Hà Nam..., thu hút hàng ngàn người theo dõi, bình luận.

 

Công tác Tuyên giáo đã phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng địa phương; công tác khoa giáo được quan tâm. Tham mưu cấp ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 6/4/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng. Tổ chức thường xuyên, hiệu quả việc thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và báo cáo viên các cấp. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã mở 770 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 112.245 học viên; gần 100 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho trên 20 nghìn lượt cán bộ lãnh đạo quản lý từ tỉnh đến cơ sở; biên soạn, xuất bản 32 ấn phẩm lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống, biên niên sự kiện lịch sử...Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp biên soạn và phát hành nhiều tài liệu có giá trị, như: tài liệu về sự kiện 10 cô gái Lam Hạ, tài liệu về Bác Hồ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam, cuốn sách ảnh “Hà Nam - 20 năm đổi mới và phát triển”; tham mưu tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học: “Huyền thoại 10 nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ”, “Nhà báo Hoàng Tùng với quê hương Hà Nam và đất nước; “Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam quê hương Hà Nam” ”... Bản tin Thông báo nội bộ được duy trì, từng bước đổi mới cả về hình thức và nội dung, phục vụ kịp thời, hiệu quả sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo có những đổi mới và hiệu quả. Ban đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 244-QĐ/TU, ngày 08/11/2016 về Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ngành, đơn vị trong lĩnh vực khoa giáo.

Tham mưu có hiệu quả việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng theo chuyên đề hằng năm; xây dựng mô hình điểm và đăng ký làm theo của các tập thể, cá nhân được gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề khó khăn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu..., góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Biên tập, phát hành 17 nghìn cuốn “Di chúc và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” toàn tỉnh đã có 52.087 bài dự thi. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã có 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 180 tập thể, cá nhân được khen cấp tỉnh, 715 tập thể, cá nhân được khen ở cấp huyện và tương đương.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo cả nước, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của tỉnh cũng phát triển theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng, ngày càng đông đảo và trưởng thành về mọi mặt. Đối với cấp tỉnh, từ ngày đầu tái lập, đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mới chỉ có từ 5-6 đồng chí, hiện tại, số cán bộ công chức của Ban là 23 đồng chí công tác tại 4 phòng chuyên môn, với 22 đồng chí là đảng viên, 100% có trình độ chuyên môn đại học, 6 thạc sĩ, 17 đồng chí có bằng cao cấp LLCT; đặc biệt những năm qua nhiều đồng chí đã trưởng thành và được cấp uỷ phân công giữ những cương vị chủ chốt trong một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh...

Trong hoạt động của mình, mỗi cán bộ tuyên giáo đều thể hiện rõ ý chí phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tinh thần đoàn kết, phẩm chất năng động, sáng tạo để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những thành tích xuất sắc trong chặng đường phát triển, ngành Tuyên giáo Hà Nam đã được tặng thưởng nhiều phần thường cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương và của tỉnh. Tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều Bằng khen; Cờ thi đua xuất sắc, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (2009), Huân chương lao động hạng Nhì (2013), Huân chương Lao động hạng nhất (2019)... đó là những phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, của tỉnh đối với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của các thế hệ cán bộ, chuyên viên, nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nói riêng và toàn ngành tuyên giáo tỉnh nói chung
  
Phát huy truyền thống vẻ vang

Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng trong bối cảnh toàn tỉnh đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các Nghị quyết Trung ương (Khóa XII); Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đảng bộ các cấp. Trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo cả nước nói chung và đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh ta nói riêng phải không ngừng phấn đấu vươn lên, chủ động, sáng tạo hơn nữa, tăng cường công tác dự báo, tham mưu, đề xuất và tích cực tham gia giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, cổ vũ mạnh mẽ nhân tố mới, kiên quyết đẩy lùi các tiêu cực, đấu tranh với các khuynh hướng không đúng và các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, kiến thức và trình độ nghề nghiệp để nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng cả nước và của tỉnh ta vững bước tiến lên. 

 
 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

 
Theo đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là tiếp tục góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trước mắt là tập trung tuyên truyền thành công Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. Tham gia tích cực có hiệu quả vào cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng.

Cụ thể, ngành Tuyên giáo chủ động bám sát tình hình thế giới và trong nước, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Trước mắt là tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng.

Thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của tuyên giáo các cấp, các lĩnh vực, các địa phương. Tăng cường sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, chủ động dự báo tình hình, lên các phương án kế hoạch làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng; Động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước...

Với khí thế mới, với niềm vinh dự và tự hào về 90 năm truyền thống ngành tuyên giáo, mỗi cán bộ ngành tuyên giáo tiếp tục phấn đấu vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 
Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam