+ Trong nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, năm 2020 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của Duy Tiên khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập thị xã. Sự phát triển đó có vai trò của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. Đồng chí có thể chia sẻ về điều này?

Bí thư Thị ủy Duy Tiên Trương Quốc Huy: Duy Tiên là vùng đất có truyền thống lịch sử lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Nam, cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội, là vùng trọng điểm phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Hà Nam, với 16 đơn vị hành chính (gồm 9 phường và 7 xã).

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, địa danh Duy Tiên có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của tỉnh Hà Nam và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Duy Tiên là nơi sớm đón nhận ánh sáng cách mạng của Đảng, là nơi sinh ra vị tiền bối cách mạng - Nguyễn Hữu Tiến, người vẽ lá cờ Tổ quốc. Trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Biên giới sau năm 1975, Duy Tiên đã có hàng chục nghìn người tham gia quân đội anh hùng, trong đó 2.445 chiến sĩ đã hy sinh vì ngày toàn thắng của dân tộc, 228 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đảng bộ, quân và dân thị xã Duy Tiên tự hào về những thành tích to lớn trong các cuộc kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ghi nhận những thành tựu đạt được, Duy Tiên được Đảng, Nhà nước và Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2002; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2017; 7 xã, phường được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 2 hợp tác xã nông nghiệp được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu cao quý khác của Đảng và Nhà nước.

Trong sự phát triển của Duy Tiên, có dấu ấn chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ; sự vững mạnh của chính quyền, đặc biệt là sự đoàn kết một lòng của toàn thể nhân dân thị xã Duy Tiên.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhận được sự ủng hộ, nhất trí của chính quyền, nhân dân.

+ Đồng chí có thể điểm lại một số dấu ấn về kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ qua?

Bí thư Thị ủy Duy Tiên Trương Quốc Huy: Dưới sự lãnh đạo tập trung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, Duy Tiên đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã bình quân 5 năm (2015-2020) đạt 14,98%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 58 triệu đồng/người (tương đương GRDP là 75 triệu đồng), vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, đến năm 2020, giá trị ngành công nghiệp, xây dựng 72,8%; dịch vụ, thương mại 25,22%, nông nghiệp - thủy sản 1,98%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (2015-2020) đạt 35.270 tỷ đồng, bình quân đạt 7.054,19 tỷ đồng/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ theo hướng sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục duy trì, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn; giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Hà Nam; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III.

Bí thư Thị ủy Duy Tiên Trương Quốc Huy. Ảnh: T.Giang 
 

+ Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên chú trọng những giải pháp nào, thưa đồng chí?

Bí thư Thị ủy Duy Tiên Trương Quốc Huy: Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên chú trọng thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm với 3 khâu đột phá.

5 nhiệm vụ đó gồm: Một là, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu xây dựng, phát triển của thị xã.

Hai là, phát huy tiềm năng, lợi thế của thị xã Duy Tiên, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, nhất là dự án mở rộng các khu công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ba là, thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng, quản lý, phát triển hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Bốn là, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, địa phương; xây dựng con người Duy Tiên văn minh, hiện đại. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Năm là, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

3 khâu đột phá là: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan đô thị; chú trọng phát triển hạ tầng giáo dục, y tế và nhà ở xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức, từng bước đáp ứng yêu cầu của chính quyền đô thị; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, địa phương, xây dựng con người Duy Tiên văn minh, hiện đại.

+ Xin đồng chí nói rõ hơn về những chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ tới?

Bí thư Thị ủy Duy Tiên Trương Quốc Huy: Trong lĩnh vực kinh tế, Duy Tiên phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 112 triệu đồng/năm.

Cơ cấu giá trị sản xuất đến năm 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 1,83%/năm; công nghiệp tăng bình quân 14,83%/năm. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn do thị xã quản lý tăng bình quân 13%/năm; đến năm 2025 đạt 489,4 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 15,76%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 12%/năm; đến năm 2025 đạt 16.585,88 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm mới bình quân 4.380 lao động/năm. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 85% trở lên, trong đó qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt từ 65% trở lên; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới 9%, thấp còi còn dưới 20%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 60% so với năm 2020; tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đạt từ 97% trở lên; tỷ lệ các trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt 100%. Hằng năm, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên.

Trong lĩnh vực đô thị, quản lý đất đai, môi trường, nông thôn mới, đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 65% trở lên; tỷ lệ hộ dân thành thị được dùng nước sạch đạt 98%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ thu gom rác thải ở thành thị đạt 100%, nông thôn đạt 98%; tỷ lệ các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt từ 35% trở lên; có ít nhất 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; các xã còn lại đạt từ 10/13 chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu trở lên.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên. Hàng năm kết nạp được 100 đảng viên mới; Kiểm tra, giám sát đối với 100% các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, của Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

+ Giải pháp để thực hiện những mục tiêu đó là gì, thưa đồng chí?

Bí thư Thị ủy Duy Tiên Trương Quốc Huy: Ban Chấp hành Đảng bộ Thị ủy xác định 8 giải pháp để thực hiện các mục tiêu nói trên.

Một là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội.

Ba là, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp.

Bảy là, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động giám sát, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Tám là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chúng tôi cũng tin rằng, với sự đoàn kết một lòng, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên sẽ từng bước đạt được những kết quả đã đề ra.

+ Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

T.Giang (Thực hiện)
Theo https://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/xay-dung-thi-xa-duy-tien-thanh-trung-tam-cong-nghiep-dich-vu-cua-ha-nam-167130.html